Samarbejde

Skolens samarbejde med elevens forældre og/eller andre omsorgspersoner...

Skolens samarbejde med elevens forældre og/eller andre omsorgspersoner er særdeles vigtigt. Dette kommer til udtryk, dels i det tætte og daglige samarbejde med de pædagogiske medarbejdere i Donekrogens døgntilbud, og dels i samarbejdet med biologiske forældre, plejeforældre o.a. i forhold til vores dagelever. I samarbejdet er fokus rettet mod at skabe en fælles og sammenhængende hjælp og støtte til eleven.

Der er etableret et formelt og velorganiseret samarbejde med Frederikssund kommune, hvilket blandt andet betyder, at Donekrogens skole har en psykolog tilknyttet fra Frederikssund PPR, som udfører betydningsfulde opgaver såsom PPV'er (Pædagogisk – Psykologisk Vurdering) samt forskellige former for test og undersøgelser.

Donekrogen har også stor nytte af samarbejdet med Frederikssund Kommunes læsevejleder samt sundhedsplejerske og skolelægeordning.

Vi har endvidere et tæt samarbejde med UU (Ungdommens Uddannelsescenter) Vest i forhold til de ældste elevers skolegang – herunder vejledning i forhold til valg af ungdomsuddannelse, udfærdigelse af uddannelsesplaner mv.

I forbindelse med opfølgningsmøder to gange årligt udarbejdes udviklingsplaner samt mål med tilhørende forandringskompas for så vidt angår Donekrogens døgnelever. For dagelever udarbejdes en statusbeskrivelse samt behandlingsmål. To gange årligt udarbejdes ligeledes en individuel elevplan, som beskriver elevens aktuelle faglige niveau samt indhold og mål for undervisningen i samtlige fag for den kommende periode. Eleven er medinddraget i sidstnævnte.

Donekrogens skole drives af København Kommunes Skoleforvaltning og skolens lærere og skoleleder deltager derfor i arrangementer, møder etc. med henblik på drøftelse af udvalgte problematikker, temaer og udviklingsprojekter. Den gensidige faglige sparring med andre specialskoler er givende.

Som beliggenhedskommune har Frederikssund Kommune tilsynsopgaven i forhold til Donekrogens skole.